Τι πιστεύουμε

Creed.jpg

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λέγεται Ελευθέρα γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως το θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο του Θεού. Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος (Β' Τιμοθέου γ:6). Λέγεται της Πεντηκοστής γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν Θεωρούνται δούλοι Tου.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτιστεί κάποιος στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία (Μάρκος ις:16, Πράξεις β:36-39). 
Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν (Πράξεις η:36-39)

β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός (Λουκάς κβ:14-21) και την παρέδωσε στους Αποστόλους (Α' Κορινθίους ια:23-27). Πιστεύει ότι ο άρτος και ο οίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικώς, δια της πίστεως (Α' Κορινθίους ια:27-30). 
Η Θεία κοινωνία τελείται κάθε Κυριακή (Πράξεις β:47, κ:7) και σ' αυτή λαμβάνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α' Κορινθίους ια:28).

γ) Τον ΓΑΜΟ του άντρα με την γυναίκα, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ:4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε:32) και μη επιτρεπόμενου δεύτερου γάμου (Α' Κορινθίους ζ:11). 
Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α' Κορινθίους ζ:39), γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.

δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε:14, Μάρκος ς:13). 
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.

ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α:5, Πράξεις ιθ:18), ή κατ' ιδίαν (Ιάκωβος ε:16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ:12)

ς) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς, να ζητήσουν από τον ίδιο τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ:11). 
Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθεί με το Άγιο Πνεύμα, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β:5,α:44-48,ιθ:6, Α' Κορινθίους ιδ:22)

ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο απόστολος, ο προφήτης, ο διδάσκαλος, ο ποιμένας και ο ευαγγελιστής και δίνονται για τον καταρτισμό των αγίων. (Εφεσίους δ: 11-13)

η) Χειροτονεί επισκόπους που λέγονται και πρεσβύτεροι σε κάθε εκκλησία (Πράξεις ιδ:23), πιστούς αδελφούς που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, ή με καλή μαρτυρία (Α΄ Τιμοθέου γ:1-7, Τίτος α:5-10).

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας